Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς θα συνεδριάσει την Τετάρτη 16 Μαΐου στις 19:00 για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς έτους 2012.
 2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2012.
 3. Έγκριση πρόσληψης εβδομήντα δύο (72) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.
 4. Σύναψη σύμβασης με την διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
 5. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
 6. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
 7. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή η όχι της ρυμοτομικής απολλοτρίωσης σε κοινόχρηστο χώρο ανάμεσα στα Ο.Τ. 93 & 90 επί των οδών Μητροπολίτου Ιακώβου & Ηρώδου Αττικού στην Κηφισιά, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Πωλ-Φιλίπ Μπογοσιάν και Ιζαμπέλ-Αραξί Μπογοσιάν.
 8. Διαβίβαση στοιχείων για την επανεπιβολή του Διατάγματος Ρυμοτομίας του 1975 για τη Λ. Κηφισιάς.
 9. Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών ( άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80 – ΦΕΚ Α΄  11/80 – « Περί Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης » ).
 10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6615.02 με τίτλο «Έκδοση – εκτύπωση εντύπου υπηρεσίας καθαριότητας για ενημέρωση δημοτών», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2012.
 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6615.06 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 23.100,00 ευρώ για το έτος 2012.
 12. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού επιτροπής για την σύσταση επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παραλαβής διαγωνισμών προμηθειών (άρθρ. 28 & 46 της υπ΄αριθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – ΦΕΚ Β΄ 185/1993 – που αφορά στον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ»).
 13. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 61/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα τον Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Κηφισιάς και αναπληρωτού αυτού για την συγκρότηση του Α/Βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2012.
 14. Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (α΄ δόση 2012) ποσού 51.510,12 €.
 15. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης από πόρους του Δήμου με το ποσό των 3.321,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
 16. Λήψη απόφασης περί ανάληψης κόστους ενέργειας Φυσικού Αερίου από τον Δήμο, των σχολείων που διαθέτουν φυσικό αέριο.
 17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 18. Καταβολή επιδόματος, για το έτος 2011, στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.
 19. Αποδοχή αίτησης σπουδαστή Δεμοίρου Παναγιώτου του τμήματος Ηλεκτρολογίας του  Τ.Ε.Ι. Πειραιά για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 20. Αποδοχή αίτησης σπουδαστή Καψιμάλη Γεωργίου του τμήματος Ηλεκτρολογίας  του  Τ.Ε.Ι. Πειραιά για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 21. Αποδοχή αίτησης σπουδάστριας  Πετσαγκουράκη Βικτωρίας του τμήματος Δομικών Έργων  του Τ.Ε.Ι. Σερρών  για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 22. Αποδοχή αίτησης σπουδαστή Καλυβιώτη Γεωργίου του τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας   για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 23. Αποδοχή αίτησης σπουδαστή Δανάλη Γεράσιμου του τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων  του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 24. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη θέση ΑΝΘΗ – ΦΥΤΑ επί της Χαρ. Τρικούπη έναντι ξενοδοχείου ΣΕΣΙΛ για τα έτη 2012,2013 και 2014 μετά την παραίτηση του δικαιούχου.
 25. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 273/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 (αρθρ. 266 του Ν. 3852/2010).
 26. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 506/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει της υπ΄αριθμ. 195/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την επιβολή τελών κοινοχρήστων χώρων για πάγκους οπωροκηπευτικών στην Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας.
 27. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 207/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά καθορισμό αμοιβής για την ανάθεση σε Δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 28. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 209/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά καθορισμό αμοιβής για την ανάθεση σε Δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 29. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 233/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά αποζημίωση απαλλοτριωθείσης εκτάσεως στην περιοχής της Κηφισιάς «Τρίγωνο Φραγκοπούλου».
 30. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 260/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά καθορισμό αμοιβής για την ανάθεση σε Δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 31. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 261/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά καθορισμό αμοιβής για την ανάθεση σε Δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 32. Επί εξωδίκου συμβιβασμού για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 33. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμο 2% και 5%.
 34. Διαγραφή ποσού 104,00€.
 35. Διαγραφή προσαυξήσεων.
 36. Έγκριση διαγραφής  ποσού 1.688,49€ από χρηματικούς καταλόγους προστίμου αυθαιρέτου ετών 2003,2005,2006,2007 και 2008.
 37. Επιστροφή φόρων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων.
 38. Επιστροφή καταβληθέντος ποσού, για τέλη άδειας οικοδομής.
 39. Έγκριση επιστροφής επί πλέον καταβληθέντος ποσού, για πρόστιμο αυθαιρέτου Ανέγερσης – Διατήρηση 2009-2010, στην εταιρεία WIND.
 40. Έγκριση τοποθέτησης νέας παροχής νερού για την άρδευση της νησίδας της οδού Κοκκινάκη (από την οδό Κονίτσης έως την οδό Μπιζανίου).
 41. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «52ηΚατασκευή αγωγών ακαθάρτων».
 42. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση 1ου Γυμνασίου Δήμου Κηφισιάς».
 43. Μερική ανάκληση της υπ’αρθμ. 11/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 44. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα της με αρ. πρωτ. 44/1.2.2012 Πρόσκλησης αρ. 44 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ κατά 100%, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» και ειδικότερα του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 61 του Ε.Π. Αττικής 2007–2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» στην Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας, προϋπολογισμού 5.994.589,50 ευρώ με ΦΠΑ 23%.
 45. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα της με αρ. πρωτ. 4578/23-12-2011 Πρόσκλησης αρ. 2.1 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ κατά 100% στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής» και ειδικότερα του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 85 του Ε.Π. Αττικής 2007–2013, και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κηφισιάς» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ.
 46. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης Πολεοδομικών Μελετών του Δήμου.

 

Advertisements
This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s