Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου στις 19.00 θα γίνει Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς προς λήψη αποφάσεων:

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 433/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 (αρθρ. 266 του Ν. 3852/2010).
 2. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς  έτους 2012.
 3. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς      οικ. έτους 2012.
 4. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 59/2012 Απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την εκδίκαση ενστάσεων κατά της γνωμοδότησης του ΚΣΧΟΠ για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς στο Ο.Τ. 291 επί της οδού Αιγίνης.
 5. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 61/2012 Απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την εκδίκαση ενστάσεων κατά της σημειακής τροποποίησης της Πολεοδομικής Μελέτης (ΠΕ 14) της περιοχής Πανόραμα του Δήμου Κηφισιάς.
 6. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 58/2012 Απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης στο Ο.Τ. 2 του Δήμου Κηφισιάς – 1ο Δημοτικό Σχολείο.
 7. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 64/2012 Απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην ενότητα Ν. Ερυθραίας για εγκατάσταση πλαστικών εμποδίων επί της οδού Αναξαγόρα 18 στη Ν. Ερυθραία για την προστασία φρεατίου υδρομετρητών.
 8. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 65/2012 Απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση απαγόρευσης στάθμευσης σε τμήμα της οδού Χρ. Σμύρνης στη Ν. Ερυθραία.
 9. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 66/2012 Απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πεσματζόγλου στην Κηφισιά.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00 € για διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Αλλοτινές Πατρίδες 2012».
 11. Πρόταση συνεργασίας στο πλαίσιο πρότασης LIFE+ με προτεινόμενο τίτλο «Διαχείριση Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων» για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πάρκου Ήρας – Φίλων του Καστρίου».
 13. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 421/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 114,85 τ.μ., ιδιοκτησίας κ.κ. Μαρινάκη Ξενοφώντα – Στυλιανού του Παναγιώτη & της Καλλιόπης χας Βασιλείου Ξυδιά στο Ο.Τ. 858 με κωδικό κτηματογράφησης 012602 στην περιοχή της Κηφισιάς «ΟΥΛΕΝ».
 14. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 422/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την κάλυψη της ζημιάς, που υπέστη το όχημα του κου Πετρόπουλου Ιωάννη, λόγω πτώσης σε υπόνομο ομβρίων υδάτων, στην Πεντέλης 6 στην Κηφισιά, σύμφωνα  με  την θετική βεβαίωση υπαιτιότητας του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Κηφισιάς.
 15. Έγκριση αίτησης αποζημίωσης του Δήμου Κηφισιάς από χρησάμενο ποδήλατο λόγω κλοπής.
 16. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού  διαγωνισμού ( με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ακέραια έκπτωση επί τοις εκατό (%)  επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας ) ύψους 73.800,00 € του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου,  που θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού: 20.6263.10 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών με πλαίσιο MERCEDES»,  έτους 2012.
 17. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας διενέργειας ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού  διαγωνισμού ( με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ) ύψους 80.000,00 € του Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου,  που θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισμού : 10.6234.06 με τίτλο «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών»,  έτους 2012.
 18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου Δήμου Εκάλης».
 20. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «52η Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων».
 21. Οριστικής παραλαβή της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση  του κτήματος Ηλιόπουλου στο Δήμο Κηφισιάς».
 22. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη για της τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο χώρο πρασίνου μεταξύ των Ο.Τ. 704-706-707-700-701 και της οδού 25ης Μαρτίου στο Δήμο Κηφισιάς.
 23. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 200/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επιστροφή φόρων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων».
 24. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 201/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επιστροφή καταβληθέντος ποσού, για τέλη άδειας οικοδομής».
 25. Διαγραφή χρεών (άρθρ. 174 του Ν. 3463/2006).
 26. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
 27. Διαγραφή ποσών από τον υπ’ αρθμ. 740/2012 χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα.

 

 

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s