Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στις 19.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και των Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 33110/31-8-2012 και 33012/31-8-2012 εγκρίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κηφισιάς, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» και του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ»  για κατασκευή υδατοδεξαμενής.
 1. Δημιουργία Επιτροπής Ενστάσεων για επιβολή προστίμων καθαριότητας και ορισμός μελών αυτής.
 1. Ορισμός 15ου μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 37775/33716/20-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 1. Επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης τάφων διαδοχικής ταφής και έγκριση αυτής στους νέους δικαιούχους.
 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 326/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς η οποία αφορά την μετατόπιση του περιπτέρου επί της οδού Κασσαβέτη 3, Κηφισιά.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο : «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 1. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και εργασιών/ υπηρεσιών, ως η συνημμένη κατάσταση  και επί της εκκίνησης της διαδικασίας αναθέσεων  και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 1. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και εργασιών/ υπηρεσιών, ως η συνημμένη κατάσταση  και επί της εκκίνησης της διαδικασίας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 60/2012 Απόφασης της Επιτροπής, Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κηφισιάς με κατάργηση της οδού Ταϋγέτου μεταξύ των Ο.Τ. 26 & 27.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 499/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 249,20 τ.μ., ιδιοκτησίας κ. Τριφωνίδα Μιχαήλ στο Ο.Τ. 1018 κωδικό κτηματογράφησης 0118006 στην περιοχή της Κηφισιάς «ΑΔΑΜΕΣ – ΓΡΑΜΜΟΣ-ΦΟΙΝΙΞ».
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 503/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής για την ανάθεση σε Δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 504/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής για την ανάθεση σε Δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 505/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής για την ανάθεση σε Δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 1. Διαγραφή οφειλής οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (874,58€).
 1. Δαπάνη επιστροφής καταβληθέντος χρηματικού ποσού χιλίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (1.794,00€) .
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 30,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.01 «Επιστροφή φόρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».
 1. Διαβίβαση πρακτικού κλήρωσης της αρμοδίας επιτροπής, για την αντικατάσταση της υπαλλήλου κας Μαραθιανού Μαρίας στην Επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών ( άρθρα 46 & 28 του ΕΚΠΟΤΑ ) για τις προμήθειες που γίνονται σε βάρος του Κ.Α. 20 : Υπηρεσίες Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού.
 1. Διαγραφή χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικονομικών ετών από το 2000 έως και το 2008.
 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από το υπ΄αριθμ. 1730/2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου τoυ Δήμου κας Φρειδερίκης    Ηλία .
 1. Αποδοχή αίτησης της σπουδάστριας  Γούναρη Εύας του  Παναγιώτη,       του  τμήματος  Προσχολικής αγωγής     Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ  για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 1. Αποδοχή αίτησης της σπουδάστριας  Βενέτη Μαρίας του Γεωργίου του τμήματος Λογιστικής,  Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 1. Επανεισαγωγή συζήτησης του αιτήματος Ευγενίας Καλού για χορήγηση χρήσεως πρατηρίου άρτου και Ζαχαροπλαστείου, επί της οδού Λεβίδου 8-10, στο Ο.Τ. 75, Κηφισιά, βάσει του υπ’αριθμ. πρωτ. 37816/14-8/2012 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 1. Έγκριση χρήσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΓΩΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί της οδού Λεβίδου αρ. 16, στο όνομα της εταιρείας «YASYHELLAS ΑΕ».
 1. Έγκριση χρήσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», επί της οδού Κηφισίας 228, στο όνομα της υπό σύσταση εταιρείας BEENINE LTD.
 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη κυρίου συλλεκτήρα ομβρίων ρέματος Αρκαδίου».
 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Οριστική μελέτη αγωγών ομβρίων στις οδούς 25ης Μαρτίου, Μπακογιάννη και Μπουγά».
 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Οριστική μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία του κτήματος Συγγρού».
 1. Κοπές – κλαδέματα δένδρων.

 

Advertisements
This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s