Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις  19.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Κηφισιάς για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 564/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση ταμειακού απολογισμού του Δήμου οκ. έτους 2011 (αρθρ. 163 Ν.3463/2006).
 2. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 565/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. χρήσης 2011 του Δήμου Κηφισιάς (αρθρ. 3463/2006).
 3. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς  έτους 2012.
 4. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς      οικ. έτους 2012.
 5. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας».
 6. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
 7. Έγκριση απολογιστικού πίνακα οικ. έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
 8. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».
 9. Επί αιτήματος συμψηφισμού οφειλών του Δήμου Κηφισιάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Ν. 4047/2012 άρθρ. 2 και 27 Ν. 3756/2009).
 10. Λήψη απόφασης για την αποχώρηση του Δήμου Κηφισιάς από τον Σύνδεσμο Προστασίας Πάρνηθας.
 11. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.
 12. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 84/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους για το έτος 2012-2015 και καθορισμός αριθμού χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Κηφισιάς.
 13. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 83/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την συζήτηση για την αξιοποίηση του ακινήτου «Νάρκισσος».
 14. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 71/2012 Απόφασης της Επιτροπής, Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την αναστολή τροποποίησης παρά την οδό Μουστάκα στις περιοχές «Βαρειές, Υπόλοιπο Βαρειές και Υπόλοιπο Ούλεν».
 15. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 72/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης βαρέων οχημάτων επί της οδού Ν. Πλαστήρα στην Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας.
 16. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 74/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για παραχώρηση θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ασθενών που επισκέπτονται το ιατρείο στην οδό Αναξαγόρα 13.
 17. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 75/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λήψη μέτρων επί της οδού Πανόρμου για την ασφάλεια των παιδιών του Α’ Παιδικού Σταθμού στην ενότητα της Νέας Ερυθραίας.
 18. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 77/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διαμόρφωση τμήματος πεζόδρομου στην οδό Κρήνης στην Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας.
 19. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 78/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λήψη μέτρων για την αποφόρτιση της οδού Πλάτωνος στην Ν. Ερυθραία.
 20. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 82/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον καθορισμό Θέσεων Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.
 21. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και εργασιών/ υπηρεσιών, ως η συνημμένη κατάσταση  και επί της εκκίνησης της διαδικασίας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 22. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας για: «Διαχείριση έργου – Σύμβουλος τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας (επιχορήγηση σε ποσοστό 70% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική (ΕΣΠΑ) Εξοικονόμηση ενέργειας Ν. Ερυθραίας» & «Διαχείριση έργου – Σύμβουλος τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (επιχορήγηση σε ποσοστό 70% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική (ΕΣΠΑ) Εξοικονόμηση ενέργειας Κηφισιάς» και επί της εκκίνησης της διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.
 23. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της «Προμήθειας πινακίδων και άλλων ειδών οδικής σήμανσης και οδικής ασφάλειας ( κάτοπτρα, εύκαμπτοι στυλίσκοι, ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ)» και επί της εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 24. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο : «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 25. Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου: «52η Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων».
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πεζόδρομων και Κοινοχρήστων Χώρων».
 27. Έγκριση ποδηλατικού άξονα:  «Φαληρικός  όρμος – Κηφισιά» στα όρια του Δήμου Κηφισιάς.
 28. Ανάθεση σε μηχανικό υπόθεσης υπαγωγής αυθαιρέτων και ήδη κατεδαφισθέντων κτισμάτων, κειμένων στις οδούς Φιλύρας και Λεύκης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, στις διατάξεις του ν. 4014/2011 προς το σκοπό διαγραφής επιβληθέντων προστίμων.
 29. Συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων (αρθρ. 5 παράγραφος 1 ΠΔ 480/85 ΦΕΚ 173/82 Τ Α’ ).
 30. Επιχορήγηση (ΚΑΠ) ποσού 3.382,92€ στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης προς υλοποίηση του θεσμού που αφορά στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο για το διάστημα από 9 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012.
 31. Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κηφισιάς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (β΄ δόση 2012) ποσού 51.510,12€ από (ΚΑΠ).
 32. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 545/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής για την ανάθεση σε Δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 33. Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 363,70 τ.μ., ιδιοκτησίας  κ.κ. Κύρκου Αριστείδη & Κύρκου – Θεοδώρου Αθηνάς του Ματθαίου – Μάριου στο Ο.Τ. Γ 969 με κωδικό κτηματογράφησης 0109005 στη περιοχή της Κηφισιάς «ΒΑΡΕΙΕΣ – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΥΛΕΝ».
 34. Επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω λύσης μίσθωσης κοινοχρήστου χώρου.
 35. Διαγραφή ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους 805 & 806/2012 που αφορούν τέλη οικογενειακών τάφων.
 36. Έγκριση χρηματικών ποσών για την κάλυψη δαπανών καθαριότητας των λαϊκών αγορών του Δήμου για τα οικ. έτη 2011,2012.
 37. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένου μεταξύ Ο.Τ. 703 και 733 (περιοχή «Παλιάγιαννη»).
 38. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπ/σης.

 

 

Advertisements
This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s