Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, οι εκλογές για τα Συνοικιακά Συμβούλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με  την  υπ’αριθμ.  561/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κηφισιάς  (ΑΔΑ:  ΨΟΑΒΩΕΜ-Β41)  εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  των  Συνοικιακών  Συμβουλίων  του  Δήμου  Κηφισιάς,  ο  οποίος  συντάχθηκε  από  την  Επιτροπή  Θεσμών  και  Διαδικασιών.

Ημερομηνία  διεξαγωγής  των  εκλογών  ορίζεται  η  22α  Οκτωβρίου  2017,  ημέρα  Κυριακή,  ταυτόχρονα  σε  όλες  τις  συνοικίες  του  Δήμου  για  κάθε  Συνοικιακό  Συμβούλιο.

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό,  μέλος  του  Συνοικιακού  Συμβουλίου  μπορεί  να  εκλεγεί  μόνο,  όποιος  έχει  αντίστοιχο  εκλογικό  δικαίωμα  στη  συνοικία.

Όλοι  οι  κάτοικοι  της  συνοικίας  από  δεκαοχτώ  χρονών  και  άνω,  που  είναι  Έλληνες  πολίτες  ή  πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  αλλοδαποί  με  νόμιμη  παραμονή  στη  χώρα,  έχουν  δικαίωμα  να  εκλέγουν  το  Συνοικιακό  Συμβούλιο.

Εκλογικό  δικαίωμα  δεν  αναγνωρίζεται  σε  περισσότερες  από  μία  συνοικίες.

Δηλώσεις  υποψηφιότητας  για  κάθε  Συνοικιακό  Συμβούλιο  θα  υποβάλλονται  γραπτά,  υπογραφόμενες  από  τους  υποψηφίους,  στον  Πρόεδρο  της  Εκλογικής  Επιτροπής  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  Διονύσου  73  και  Γορτυνίας  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  από  την  επόμενη  της  ανακοίνωσης  των  εκλογών  και  επί  δέκα  εργάσιμες  ημέρες.

Περισσότερες  πληροφορίες  για  το  νέο  δημοκρατικό  θεσμό  στη  Γραμματεία  του  Δημοτικού  Καταστήματος  στα  τηλέφωνα  210-6233315  και  210-6231638.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s